Projektledarens och styrgruppens ansvar för riskhantering

View Comments

2 message
Please Comment 22 nov. 2009
Risker är alla de faktorer som kan göra att man inte uppnår syftet med projektet. Uttryckt annorlunda: Risk är skillnaden mellan de förutsättningar du har i projektet och de förutsättningar du behöver för att säkert uppnå målet. I webbprojekt handlar de flesta riskerna om oklara krav, personal, leverantörer, planering och styrning.

Risker kan finnas antingen inom projektet eller i projektets omvärld. Som projektledare ansvarar man för att identifiera alla risker för projektet, både de som ligger inom projektet och de som ligger utanför projektet.

Ansvaret för att hantera riskerna inom projektet ligger på projektledaren
En typisk riskhändelse kan vara: Vi väljer fel teknisk plattform vilket gör att vi inte kan bygga det vi vill. Ansvaret ligger i detta fall på projektledaren och en tänkbar åtgärd är att minimera sannolikheten för att risken inträffar. Risker inom projektet kan hanteras på fyra sätt:
  1. Minimera eller undanröj sannolikheten att risken inträffar. I det här fallet kan man till exempel genom att låta en extern konsult göra en förstudie om valet av teknisk plattform.
  2. Minimera eller undanröj konsekvensen av att den inträffar. Till exempel genom att säkerställa att de lösningar vi bygger på plattformen är väl dokumenterade och följer standarder, så blir konsekvense lite mindre om vi längre fram skulle behöva byta plattform.
  3. Överför konsekvensen på någon annan. Utforma avtal med leverantörer på ett sådant sätt att alla eventuella förseningar eller kostnader som uppstår på grund av fel plattformsval måste täckas av konsultföretaget.
  4. Bevaka. Om risken är låg eller kostnaderna är för höga för att göra något åt den, så får man låta den vara men bevaka den.
Ansvaret för att hantera riskerna utanför projektet ligger på styrgruppen och beställaren
Projektledaren har sällan personalansvar och inte alltid fullt budgetansvar, vilket gör att de åtgärder projektledaren kan vidta är begränsade. Många risker ligger därför utanför projektet. Säg att vi identifierar en risk att projektets grafiska formgivare säger upp sig. Har du som projektledare inte personalansvar så måste risken lyftas till styrgruppen. Projektledaren kan jobba med att ge positiv feedback och skapa bra arbetsmiljö för formgivaren så han/hon stannar kvar, men styrgruppen behöver agera på eventuella problem med lönesättning, villkor, vidareutbildning eller alternativ bemanning. För risker utanför projektet:
  1. Se till att styrgruppen blir medveten om sitt ansvar för att hantera risken.
  2. Se till att öka det egna mandatet som projektledare så att projektet så långt som möjligt kan överta risken från styrgruppen. Till exempel genom att få utökat budgetansvar eller ansvar för delar av personalfrågorna.
  3. Se punkt 1-4 ovan. 
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se