Portalhysteri hos regeringen

View Comments

2 message
Please Comment 26 feb. 2010
Det haglar in uppdrag om nya webbportaler från regeringen till myndigheterna. De senaste månaderna har mängder nya uppdrag kommit in, listan nedan visar ett axplock av de som finns redovisade i myndigheternas regleringsbrev och andra regeringsuppdrag (regleringsbreven kommer kring årsskiftet, så den här tiden på året är det förstås bitvis också en naturlig överrepresentation av nya uppdrag). Till de här finns det ytterligare uppdrag och det finns dessutom mängder webbrelaterade projekt som myndigheterna initierat själva.

Jag tycker att den här typen av uppdrag är lite problematiska, eftersom de ofta har fel utgångspunkt: Man har bestämt att göra en webbplats, men har lagt alldeles för lite tid för analys av syfte, målgrupp och eventuella alternativa lösningar. Uppdragen kring webblösningar ingår ofta som en del i ett större paket, vilket är helt okej i sig, men tyvärr ofta leder till en dålig lösning eftersom exempelvis utredningen som ingår i uppdraget blir för styrande. Fokuserar man för mycket på utredningen så missar man att fundera på användarnas/målgruppens faktiska behov och då blir det inte en bra webbplats. I många fall landar uppdragen dessutom fel i den mottagande myndigheten. Det landar på någon handläggare som jobbar med sakfrågan/utredningen och är jättebra på det, men som inte för den skull kan driva webbprojekt.


Uppdragen ställer också i många fall krav som inte är vettiga från en webbsynpunkt, det kan till exempel vara formulerat "Ta fram en portal för kvalitetsregister" med avsikten att det ska vara en självständig portallösning trots att det både ekonomiskt och från kommunikationshänseende kanske vore bättre att integrera med myndighetens befintliga webbplats.


Ett axplock regeringsuppdrag kring webbportaler, webbplatser och webblösningar hos svenska myndigheter


Här är min sammanställning över regeringsuppdrag kring portaler och webbplatser till olika svenska myndigheter. Listan visar ett axplock av de regeringsuppdrag som finns redovisade i myndigheternas regleringsbrev och andra regeringsuppdrag. Den är inte komplett, men bör täcka in det mesta. 

 • Kommerskollegium, Tillväxtverket och Konsumentverket ansvarar för att utveckla Kontaktpunkten - en länk mellan tjänsteföretagare och myndigheter.
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län får i uppdrag att samordna Länsstyrelsernas arbete med utveckling av en webbportal för samhällsinformation för att främja integration
 • Planerad och samordnad kommunikation är en förutsättning för att öppna jämförelser ska nå ut och användas av målgrupperna. Kommunikationsplanering och målgruppsanalyser ska tas fram. I kommunikationsplaneringen ingår även webbfrågan om en framtida portal för öppna jämförelser för hela socialtjänsten.
 • Svenska institutet lanserar på uppdrag av Justitiedepartementet en ny webbportal för att locka arbetskraft till Sverige.
 • Inom ramen för "Värdigt liv i äldreomsorgen" etableras en webbaserad kunskapsportal på äldreområdet. 
 • Kulturrådet får därför i uppdrag att etablera en portal på nätet som bland annat ska omfatta information om Skapande skola
 • Socialstyrelsen får i uppdrag att betala ut bidrag till SKL som ska upprätta en portal för kvalitetsregister inom psykiatrin. Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 14 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att upprätta en portal för kvalitetsregister enligt regeringens beslut nummer I:4 den 24 april 2008. 
 • Socialstyrelsen får i uppdrag att att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal samt att utreda portalens utvecklingsmöjligheter. 
 • Av medlen ska Socialstyrelsen använda 6 000 000 kronor för att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal enligt regeringens beslut nummer I:3 den 19 november 2009.
 • Boverket disponerar 2 000 000 kronor för uppdraget "Informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö".
 • Statens energimyndighet ska ta fram en Webbaserad Vindkraftshandbok.
 • Statens energimyndighet ska i samråd med Boverket, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket och efter samråd med Försvarsmakten, Lantmäteriet, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, SMHI, Svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Vägverket samt Länsstyrelserna förvalta och utveckla webbplattformen för alla tillståndsfrågor (Vindlov.se) som kan bli aktuella för vindkraftsutbyggnad. 
 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och ansvara för en webbplats med samlad kunskap kring psykiatri- och äldrefrågor. Målet med webbplatsen är att den ska fungera som en bas för aktuell och relevant kunskap samt som ett pedagogiskt verktyg för att stödja att kunskapen används ute i verksamheterna.
 • Skolverket ska särskilt redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med information om utbildning i Sverige och det svenska utbildningssystemet samt information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa. I detta ingår bl.a. IT-portalen Utbildningsinfo.se och Nationellt refererenscentrum för yrkesutbildning. Skolverket ska även redovisa det fortsatta arbetet med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet ska ske i samråd med berörda aktörer.
 • Visit Sweden får i uppdrag att ta fram en webbplats för "Sverige – det nya matlandet" liksom en grafisk profil med kompletterande bildpolicy och övriga verktyg/aktiviteter som bedöms vara relevanta. Webbplatsens huvudsakliga målgrupp är svenska och utländska konsumenter och turister. Webbplatsen bör förvaltas och drivas på kommersiell basis. 
 • Bolagsverket ska på sin webbplats lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service samt i ett särskilt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som gäller för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Bolagsverket ska även på sin webbplats i en särskild avgiftslista tydligt ange de avgifter som myndigheten tar ut i sin verksamhet.
 • Statens energimyndighet ska i samråd med Boverket utforma och inrätta en informations- och rådgivningsportal för att främja genomförande av energideklarationer för bostäder och lokaler samt energieffektiviserande åtgärder i enlighet med dessa. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 15 december 2010. 
 • Tandvårdsrådgivning via internet.
 • Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 att betala ut pengar till SKL för att en informationstjänst på Internet inom cancerområdet ska tas fram. Den ska främst rikta sig till allmänheten. Under perioden fram till hösten 2010 kommer informationstjänsten att byggas upp.
Spara / dela:

The Two Governing Dynamics of Change

View Comments

5 message
Please Comment 24 feb. 2010
1. Change is difficult but necessary

We are all afraid of trying something new. It's just natural. We are creatures of habit, we do what we are used to and what we are good at. We want to get it right, we want to know what's coming up, we want to keep what we have. People in power want to keep their influence and will fight to preserve things how they are.

On the other hand we all strive for change. The essence of achieving anything is risk-taking, if we don't take a risk we cannot evolve, be it in business, in family or in society.

This is the First Governing Dynamic of change: We all need it, but we are afraid of it.

2. Change is personal, but most change is for a greater purpose

Change always occurs in a context. The management wants to change how we do our work, the authorities want to change how we pay our taxes, or our family wants to change what we do together. When someone wants something to change, it almost always involves others.

But we are all motivated by self-interest. Unless we see a personal winning we wont act. That personal winning may be anything from getting a pay-raise or learning semething, to being loved or just the feeling of having helped someone else.

This is the Second Governing Dynamic of Change: Unless the self-interest is greater than the common-good, change wont happen.
Spara / dela:

Så får du saker gjorda med Getting Things Done (GTD) i gMail

View Comments

5 message
Please Comment 23 feb. 2010
2005 läste jag en bok som kraftigt förändrade mitt sätt att tänka och jobba. Sedan dess har jag läst den igen ett flertal gånger, läst uppföljarna, läst ett tiotal relaterade böcker samt följer ett antal bloggar och författarens eget nyhetsbrev.

Den boken var Getting Things Done av David Allen.

Getting Things Done (GTD som det ofta förkortas) är en metod för att öka sin personliga produktivitet. Helt enkelt: Få saker gjorda. Getting Things Done utgår från hur mänskligt beteende faktiskt fungerar, till skillnad från de flesta andra handböcker i produktivetet som bygger upp onaturliga arbetssätt och teoriska idealkonstruktioner som inte fungerar i praktiken.

Googlar man på GTD får man över fem miljoner träffar. Och det har växt fram mängder av hjälpmedel för att jobba enligt GTD. Jag tycker tyvärr att många gör det mer komplicerat än det behöver vara. David Allen är pragmatisk och skriver att det fungerar lika bra med papper och penna som med webbaserade verktyg. Häromdagen ställde Mattias Östmar en fråga på Twitter om vilka verktyg folk använder. Jag kör GTD i gmail, då har jag det alltid tillgängligt, det är flexibelt, inga extra inloggningar och jag kan direkt flytta saker mellan GTD, mejlen och kalendern. Jag ska beskriva hur jag gör, men först försöka mig på att ge en mycket kort introduktion till GTD.

Grundprinciperna i GTD i fyra steg

 

 1. Skriv ner allt. Och då menar jag ALLT, både det du ska göra, vill göra, har tänkt på att göra och inte gjort. Stress och svårigheter att koncentrera sig på en uppgift beror helt enkelt på att man har för mycket att tänka på, även om man kanske inte är medveten om det. Jag skulle ju köpa mjölk, jag måste skriva ett nytt blogginlägg, jag måste komma ihåg att boka tvättid, jag vill gå på bio, den där skivan kanske jag kan köpa, jag borde laga spisen, chefen ville ha ett möte, jag behöver få svar från Anna, när ringde jag mamma sist och så vidare och så vidare. När allt är nerskrivet kommer hjärnan att släppa taget och man kan fokusera på en sak i taget.
 2. Bestäm om du ska agera. Många av de saker du skrivit ner kommer att vara sånt du inte direkt ska agera på.
  • Ska det göras "snarast" så sortera det i en hög.
  • Ska det göras på ett visst datum så ska det skrivas in i kalendern.
  • Väntar du på att någon annan ska göra något så sortera det under rubriken "Väntar på". Det kan till exempel vara "väntar på svar från chefen angående semester" eller "väntar på skivan jag beställde".
  • Är det mer en idé som egentligen inte behöver någon snar åtgärd så sortera det under rubriken "Nångång/kanske". Till exempel "den här skivan kanske jag ska köpa" eller "det vore kul att besöka Paris". 
  • Ska det inte göras alls så ska det slängas bort eller arkiveras.
 3. Bestäm nästa konkreta steg för de saker som ska göras snarast. Den allra första saken du behöver göra, är det enda din hjärna verkligen kan förstå och agera på, men den behöver hjälp att hitta dit. Om du har "skriva mejl till chefen" på din att-göra-lista, men det aldrig blir gjort, så fundera på vad nästa steg egentligen är. Ändra benämningen på åtgärden till exempelvis "plocka fram papperet med uppgifterna som chefen ville ha". När du väl plockat fram papperet kommer du troligen inte att skjuta upp på att skriva mejlet. Och att ta fram papperet är greppbart för hjärnan.
 4. Sortera efter kontext. Sortera de konkreta åtgärder du ska göra snarast, efter vilken kontext de ska göras i. Om du har "köp mjölk" på din att göra-lista, så ska du köpa mjölken när du ändå är i affären, även om du har 10 andra saker att göra som är "viktigare". Eller så här: Det spelar ingen roll hur hög prio det är på "skriva ut rapporten", så länge du inte är vid skrivaren kan du inte göra det. Så istället för att prioritera, sortera de saker du ska göra i listor som "Hemma", "På kontoret", "I affären", "Vid nästa möte med chefen". Här gäller det att du skapar en uppsättning kontexter som fungerar för just dig.

GTD i gMail

Jag har gjort enklast möjliga uppsättning av GTD i Google Mail. Jag använder gMails etiketter, färgmärkning samt filter. Det ser ut så här (i det här fallet visas kontexten "Läsning": 1. Inkorgen används på det sätt som David Allen beskriver för insamlingen av allt som ska göras. När något ska skrivas upp så mejlar jag till mig själv. En mycket stor del av de saker som ska göras har dessutom sitt ursprung i mejl från andra, då behöver de bara sorteras. I exemplet syns att jag har 7 olästa mejl i inkorgen, målet är att den ska tömmas hela tiden och det som ligger där fördelas ut enligt nedan.
 2. De gröna etiketterna med namn som inleds med K är kontexter. I det här fallet har jag klickat på kontexten "Läsning", där jag har sånt som jag vill läsa när jag har lite tid över. (Bilden är redigerad och visar bara några av mina kontexter.)
 3. De bruna etiketterna med namn som inleds med P är projekt. För David Allen är allt som omfattar mer än en åtgärd, i själva verket ett projekt. Jag använder inte riktigt den synen på projekt, utan definierar projekt lite smalare. En åtgärd kan ha både en grön kontext-etikett och en brun projekt-etikett. (Bilden är redigerad och visar bara några av mina projekt.)
 4. Här syns de åtgärder som ligger i den aktuella vyn ("Läsning"). I det här fallet har samtliga åtgärder fått etiketten "Läsning" automatiskt genom ett filter i gMail (se nedan).

Så sätter du upp GTD i gMail 1. Skapa dina etiketter. Klicka på Inställning och därefter Etiketter (eller här) och skapa etiketter för de kontexter och projekt du vill ha.
 2. Färgsätt etiketterna. Klicka på den lilla ytan framför etiketten där den visas till vänster i gMail. Du får en liten meny med färgval.
 3. Börja sortera. Enklast är att dra-och-släppa. Klicka på den lilla prickade ytan längst till vänster om varje åtgärd/mejl. Det går också bra att öppna mejlet och välja i menyn "Etiketter". 4. Skapa filter. Vissa delar i flödet kan effektiviseras med hjälp av gMails filter. Jag använder det dels för kontexten "K/Läsning" och "K/Betalningar". Och dels för att sätta många av de bruna projekt-etiketterna. I båda fallen använder jag filter baserat på Från-adress. Mejl som är skickade från familjen hamnar i K/Fam och det som är relaterat till betalningar jag ska göra hamnar i K/Betalningar (här har jag faktiskt också ett filter på mejlets ämne). Och nyhetsbrev, prenumerationer och liknande hamar i K/Läsning. För att skapa ett filter, klicka på "Skapa ett filter" till höger i sökrutan och följ gMails instruktioner.


 5. Ändra namn. Om du ska göra flera åtgärder efter varandra, ändra ämnet för mejlet genom att vidarebefordra det till dig själv (där finns ett fält för att ändra ämnesrad).
 6. Tips: Du kan mejla direkt till en etikett. Om du skapar filter som fångar alla mejl vars ämnesrad innehåll till exempel #Betalningar så behöver du bara skriva in #Betalningar så får mejlet automatiskt rätt etikett när du skickar det.

Läs också
karatekoll.se, en blogg på svenska om GTD och personlig effektivitet
Fleecelabs.se, Kom igång med GTD på det nya året!
Macworld, Så ordnar du upp ditt liv med GTD-metoden

GTDinbox - GTD i gMail i Firefox
GTDinbox är en addon till Firefox för att köra GTD i gmail. Jag använde den under en kort period men tyckte att den tillförde mer komplexitet än värde - och jag blev beroende av just den webbläsaren.
Spara / dela:

Definition of Done har fått ny design

View Comments

0 message
Please Comment 21 feb. 2010
Nu har Definition of Done fått ny design! Säg vad ni tycker i omröstningen till höger!

En vanlig kommentar om förra designen var att bloggen kändes "tung". Det bidrar i så fall till att färre faktiskt läser och till färre återkommande besökare. Ett mål med den nya formen är att det ska kännas innehållsrikt, utan att kännas tungt. Textinnehållet är det centrala, därför vill jag öka läsbarheten. Det ska uppfattas som lätt att överblicka och man ska snabbt få en uppfattning om vad det handlar om.

Ett syfte med bloggen är att bygga relationer och nätverk. Då handlar det i stor utsträckning om att föra en dialog, både på och utanför sajten. Ett tydligt mål med den nya designen är därför att öka aktiviteten i kommentarsdelen.

En del saker återstår: 
 • Hover-effekter ska ändras (alltså när man håller musen över till exempel en länk)
 • Vissa delar av texten har fel formattering (till exempel punktlistor som alltså inte ska se ut så här)
 • Retweet-funktionen fungerar inte
 • Koden ska snyggas till, just nu är det alldeles för många fel
     Tacksam om ni visar vad ni tycker i omröstningen till höger eller skriver en kommentar ;)

     Så här såg den gamla designen ut:     Uppdatering: Resultatet i omröstningen blev 10 "Ser väl bra ut", 7 "Nä, inget vidare" och 6 "Varken eller". Tack för alla röster och kommentarer, här, på Facebook och afk.  

     Spara / dela:

     Anonymitet är en mänsklig rättighet

     View Comments

     5 message
     Please Comment 16 feb. 2010
     Den senaste tiden har ett antal av internetsamhällets stora försvarare börjat byta sida och några av de gamla cyberpessimisterna har hakat på. Evgeny Morozov skriver till exempel att internet inte har bidragit till demokratiseringen i Iran, utan att regimen tvärtom har blivit mer auktoritär på grund av internet. Victor Galaz beskriver Morozovs argument i Svenska dagbladet. Diktaturen i Iran har begränsat möjligheterna till mobilisering, genom att övervaka trafiken på nätet och stänga av infrastrukturen. Men argumenten biter sig själva i svansen: Internet har alltså misslyckats för att det stängts av? 

     Det har också diskuterats om anonyma kommentarer på bloggar och om hela bloggar som är anonyma. Att anonyma kommentarer får förbli anonyma är en viktig grundprincip som måste bevaras. Och väckarklockar, eller whistleblowers som det kallas på engelska, är en förutsättning för en fungerande demokrati. Man måste kunna uttrycka sina åsikter öppet, även om det finns vissa nackdelar

     Internet bygger på öppenhet. 

     Det ligger i den mänskliga naturen att vilja dela med sig av sin kunskap. Vi vill dela, vi vill bli sedda, vi vill bli förstådda, vi vill ha kunskap, vi vill skapa band till andra. Internet gör dessa saker möjliga genom att vem som helst kan publicera och ta del av information på ett helt annat sätt än tidigare.

     Internet ger möjligheten för vem som helst att nå ut med sina åsikter. Utan att hindras av staten, utan att hindras av begränsade ekonomiska resurser, utan att hindras av tekniska begränsningar.

     Internet måste vara öppet. Och i öppenheten ligger möjligheten att vara anonym. Många kanske helt enkelt inte vill att varje ställningstagande de gör ska vara offentligt. Inte för att de har något att dölja, utan för att vi alla har en integritet. Vissa berättar inte vad de röstar på, men kan ändå vilja delta i en politisk diskussion. Andra berättar inte om sitt sexliv, men ska ändå kunna diskutera sex med andra.

     Man måste kunna uttrycka sina åsikter utan att oroa sig för motåtgärder. Politiska motståndare rapporterar om situationen i en diktatur; anställda avslöjar missförhållanden som ledningen skulle vilja hålla tyst om; de som utsatts för hot eller våld berättar om sina upplevelser.
     "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." (Article 19, The Universal Declaration of Human Rights)
     "Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." (Artikel 19, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
     "Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser." (Artikel 10, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, PDF)
     Internet är vårt viktigaste redskap för att uppnå artikel 19 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och artikel 10 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Internet är den starkaste förändringskraften vi någonsin haft och kommer att fortsätta vara det de närmaste 30-40 åren. Internet är större än hjulet, penicillin och kullager. Internet förändrar vårt sätt att tänka och se på världen. Internet förändrar vårt sätt att göra affärer och vårt sätt att arbeta. Internet förändrar medielandskapet, vad vi ägnar vår tid åt, hur vi umgås. Internet förändrar våra mest primitiva drifter. Internet förändrar makten. Internet är Tillsammans. Internet är ett Samhälle. Internet är på Riktigt.

     "The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness." (Niels Bohr)
     • Du har rätt att blogga anonymt
     • Du har rätt att kommentera anonymt
     • Du har rätt att tillåta anonyma kommentarer
     Spara / dela:

     Totalstyrelsen vs. Socialstyrelsen

     View Comments

     17 message
     Please Comment 14 feb. 2010
     Igår kväll uppstod en diskussion på Twitter och bland bloggare angående anonyma bloggkommentarer. Det började med att Walter Naeslund fick en anonym kommentar på sin blogg. Han slog då upp den ip-adress som kommentaren var skickad från och svarade genom att avslöja avsändarens identitet. Bland annat Magnus Bråth reagerade på detta och tycker att det är fel att hänga ut någon som vill vara anonym (om man själv erbjuder möjlighet att vara anonym, så ska man inte röja dem som använder den möjligheten). Även Nikke Lindqvist hoppar på diskussionen och uppdaterar kommentarspolicyn på sin blogg.

     Under tiden pågår också en annan diskussion kring anonymitet i bloggar. Sedan några månader tillbaka finns nämligen en blogg som skrivs av en anonym anställd på Socialstyrelsen, med mycket hård kritik av den egna organisationen och ledningen. De senaste dagarna har en annan anställd gått in och kommenterat bloggen vilket fört med sig ytterligare en mängd anonyma kommentarer från olika håll.
     Personen som driver bloggen kallar sig Gullan och kommenterar så gott som dagligen händelserna på myndigheten. Det är relativt skickligt gjort, dels för att "hon" (om vi antar att personen tillhör den kvinnliga majoriteten på Socialstyrelsen) röjt undan de uppenbara sätten att spåra henne, dels för att kritiken sker i "sagoform" med uppdiktade namn på ett bitvis rätt subtilt sätt. Men att det är Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm som döljer sig bakom namnet "Måns" i Gullans inlägg är uppenbart.

     Om Gullan är en whistleblower som till slut får rätt och bidrar till att faktiskt förändra myndigheten, eller om hon är relativt ensam om sina åsikter, kan vi lämna därhän.

     Men hur agerar man som organisation när detta uppstår? Jag kan tänka mig några alternativa handlingssätt. Vad tycker ni?

     1. Inte göra nånting. Försök inte vidta några motåtgärder mot bloggen och kommentera inte inläggen. Den här typen av avarter ska tigas ihjäl, så länge de inte får någon uppmärksamhet så kommer de inte att överleva. Den här linjen tror jag inte alls på. Men det råkar vara den linje man valt att gå, även om man också gör vissa efterforskningar. 
     2. Ta reda på vem som ligger bakom och vidta åtgärder på personalnivå. Det här är ett allvarligt avsteg från den lojalitet arbetsgivaren har rätt att kräva från sin anställda. Det här tror jag inte heller på, det bevisar ju att "Gullan" har rätt: Det är lågt i tak och man får inte tycka vad man vill. 
     3. Låt andra personer gå in i diskussionen på ett ärligt och personligt sätt som gör det lite obekvämt för den som ligger bakom. Den här linjen tror jag kan ha viss framgång. Det är inte lika bekvämt att dölja sig bakom anonymitet och anklaga andra för saker, när någon står rakryggad med sitt namn och säger emot. 
     4. Visa att bloggen har fel. Publicera till exempel inläggen från bloggen direkt på intranätet (via rss). Bloggen lever ju på att påstå att det är lågt i tak och att man inte får tycka vad man vill på Socialstyrelsen. Publicerar man det direkt på intranätet och tillåter åsikterna där så desarmerar man Gullan fullständigt. Det här tror jag är bästa sättet att ta tag i problemet (det behöver inte vara just på intranätet, men ni förstår poängen). Vad är poängen med att ha en anonym "vi får inte säga vad vi tycker"-blogg om det man skriver publiceras direkt internt? 

     Håller ni med om dessa handlingssätt, vad skulle ni göra? 

     Läs också Socialstyrelsens tidigare presschef om den anonyma bloggen
     Spara / dela:

     Policy för att skriva och kommentera innehåll i sociala medier

     View Comments

     5 message
     Please Comment 5 feb. 2010
     Behöver man verkligen en policy för sociala medier? I grund och botten handlar det bara om sunt förnuft. Samma regler och förhållningssätt gäller på webben som i andra sammanhang. Har man tystnadsplikt om vissa frågor, så gäller tystnadsplikten förstås på samma sätt på nätet.
     Är man bekväm med det synsättet, så ska man förstås inte ha en policy bara för att ha en policy.

     Men sociala medier är nytt och då har vi ett annat riskbeteende än på andra områden. Vissa är för försiktiga och andra är alldeles för orädda. När e-post kom införde många företag en mejl-policy, nu 15 år senare är det ovanligt eftersom riskbeteendet har förändrats.
     • En policy skapar trygghet för de anställda, att det är okej att använda sociala medier.
     • En policy skapar trygghet för företagsledningen. Man vet att medarbetarna är informerade om förhållningsreglerna som gäller.
     • En policy innebär att om ett problem uppstår, så har ledning och medarbetare en gemesam grund för att ta itu med frågan.
     Med den utgångspunkten bör en policy för sociala medier vara kort och enkel. Den måste vara förankrad i företagsledningen och den måste kommuniceras till samtliga medarbetare. Den ska göra att både medarbetare och företagsledning känner en trygghet, så den får inte bara prata om begränsningar och hinder. Den ska inte bara undvika att vi beter oss fel, utan också bidra till att vi använder sociala medier på ett bra sätt.

     Här är en mall för en grundläggande policy för att skriva och kommentera innehåll i sociala medier (på webben överhuvudtaget), som jag tror passar de allra flesta organisationer. Orden "kund" och "företag" kan förstås bytas ut.


     Policy för att skriva och kommentera innehåll i sociala medier

     Genom sociala medier förs kunder och företag närmre varandra eftersom kommunikationen sker på samma villkor. Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare, både på jobbet och privat.

     1. Var öppen, ärlig och lyssnande. I sociala medier märks det snabbt om man försöker dölja något. Använd ditt riktiga namn och var tydlig med var du jobbar och din roll. Var öppen och dela med dig. Lyssna på vad som sägs och ta till dig.

     2. Håll dig till det du själv jobbar med. Skriv och kommentera inte det som ligger utanför din expertis eller dina arbetsuppgifter. Var tydlig med vad som är din egen åsikt, uttryck inte åsikter som strider mot organisationens ställningstaganden.

     3. Var dig själv. Sociala medier är konversationer, gränserna mellan privat och yrkesroll suddas ut. Uttryck dig som du skulle göra när du träffar en kund eller leverantör över en lunch. Försök vara personlig och ge gärna ditt eget perspektiv.

     4. Respektera företaget och dina kollegor. Sekretess och tystnadsplikt gäller på samma sätt i sociala medier som i andra sammanhang. Tänk efter en gång till innan du postar. (Tillägg när policyn används i offentlg sektor: Tänk på offentlighetsprincipen och reglerna kring diarieföring, ger du dig in i en diskussion på nätet så kan det komma att betraktas som ett ärende som ska diarieföras. Bedömningen är densamma som för till exempel e-post.)

     5. Bekräfta eller förstärk gärna positiva omdömen. Besvara inte negativa kommentarer som är direkt hatiska eller skämtsamma. Bidra gärna med rätt fakta och följ alltid upp om en kund visar missnöje.


     Det är fritt fram att använda den här policyn ordagrant eller ändra i den. Eller använda som diskussionsunderlag för att ta fram en egen. Skriv bara en kommentar nedan och berätta om det.


     Tips:  http://www.ihm.se/facebook-pa-jobbet
     Spara / dela:

     PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

     Beerware! All text
     får återanvändas. Läs här.
     vd-blogg.se