Portalhysteri hos regeringen

View Comments

2 message
Please Comment 26 feb. 2010
Det haglar in uppdrag om nya webbportaler från regeringen till myndigheterna. De senaste månaderna har mängder nya uppdrag kommit in, listan nedan visar ett axplock av de som finns redovisade i myndigheternas regleringsbrev och andra regeringsuppdrag (regleringsbreven kommer kring årsskiftet, så den här tiden på året är det förstås bitvis också en naturlig överrepresentation av nya uppdrag). Till de här finns det ytterligare uppdrag och det finns dessutom mängder webbrelaterade projekt som myndigheterna initierat själva.

Jag tycker att den här typen av uppdrag är lite problematiska, eftersom de ofta har fel utgångspunkt: Man har bestämt att göra en webbplats, men har lagt alldeles för lite tid för analys av syfte, målgrupp och eventuella alternativa lösningar. Uppdragen kring webblösningar ingår ofta som en del i ett större paket, vilket är helt okej i sig, men tyvärr ofta leder till en dålig lösning eftersom exempelvis utredningen som ingår i uppdraget blir för styrande. Fokuserar man för mycket på utredningen så missar man att fundera på användarnas/målgruppens faktiska behov och då blir det inte en bra webbplats. I många fall landar uppdragen dessutom fel i den mottagande myndigheten. Det landar på någon handläggare som jobbar med sakfrågan/utredningen och är jättebra på det, men som inte för den skull kan driva webbprojekt.


Uppdragen ställer också i många fall krav som inte är vettiga från en webbsynpunkt, det kan till exempel vara formulerat "Ta fram en portal för kvalitetsregister" med avsikten att det ska vara en självständig portallösning trots att det både ekonomiskt och från kommunikationshänseende kanske vore bättre att integrera med myndighetens befintliga webbplats.


Ett axplock regeringsuppdrag kring webbportaler, webbplatser och webblösningar hos svenska myndigheter


Här är min sammanställning över regeringsuppdrag kring portaler och webbplatser till olika svenska myndigheter. Listan visar ett axplock av de regeringsuppdrag som finns redovisade i myndigheternas regleringsbrev och andra regeringsuppdrag. Den är inte komplett, men bör täcka in det mesta. 

 • Kommerskollegium, Tillväxtverket och Konsumentverket ansvarar för att utveckla Kontaktpunkten - en länk mellan tjänsteföretagare och myndigheter.
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län får i uppdrag att samordna Länsstyrelsernas arbete med utveckling av en webbportal för samhällsinformation för att främja integration
 • Planerad och samordnad kommunikation är en förutsättning för att öppna jämförelser ska nå ut och användas av målgrupperna. Kommunikationsplanering och målgruppsanalyser ska tas fram. I kommunikationsplaneringen ingår även webbfrågan om en framtida portal för öppna jämförelser för hela socialtjänsten.
 • Svenska institutet lanserar på uppdrag av Justitiedepartementet en ny webbportal för att locka arbetskraft till Sverige.
 • Inom ramen för "Värdigt liv i äldreomsorgen" etableras en webbaserad kunskapsportal på äldreområdet. 
 • Kulturrådet får därför i uppdrag att etablera en portal på nätet som bland annat ska omfatta information om Skapande skola
 • Socialstyrelsen får i uppdrag att betala ut bidrag till SKL som ska upprätta en portal för kvalitetsregister inom psykiatrin. Av medlen ska Socialstyrelsen efter rekvisition betala ut 14 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för att upprätta en portal för kvalitetsregister enligt regeringens beslut nummer I:4 den 24 april 2008. 
 • Socialstyrelsen får i uppdrag att att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal samt att utreda portalens utvecklingsmöjligheter. 
 • Av medlen ska Socialstyrelsen använda 6 000 000 kronor för att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal enligt regeringens beslut nummer I:3 den 19 november 2009.
 • Boverket disponerar 2 000 000 kronor för uppdraget "Informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö".
 • Statens energimyndighet ska ta fram en Webbaserad Vindkraftshandbok.
 • Statens energimyndighet ska i samråd med Boverket, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket och efter samråd med Försvarsmakten, Lantmäteriet, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, SMHI, Svenska kraftnät, Transportstyrelsen, Vägverket samt Länsstyrelserna förvalta och utveckla webbplattformen för alla tillståndsfrågor (Vindlov.se) som kan bli aktuella för vindkraftsutbyggnad. 
 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och ansvara för en webbplats med samlad kunskap kring psykiatri- och äldrefrågor. Målet med webbplatsen är att den ska fungera som en bas för aktuell och relevant kunskap samt som ett pedagogiskt verktyg för att stödja att kunskapen används ute i verksamheterna.
 • Skolverket ska särskilt redovisa hur och i vilken omfattning verket arbetar med information om utbildning i Sverige och det svenska utbildningssystemet samt information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa. I detta ingår bl.a. IT-portalen Utbildningsinfo.se och Nationellt refererenscentrum för yrkesutbildning. Skolverket ska även redovisa det fortsatta arbetet med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet ska ske i samråd med berörda aktörer.
 • Visit Sweden får i uppdrag att ta fram en webbplats för "Sverige – det nya matlandet" liksom en grafisk profil med kompletterande bildpolicy och övriga verktyg/aktiviteter som bedöms vara relevanta. Webbplatsens huvudsakliga målgrupp är svenska och utländska konsumenter och turister. Webbplatsen bör förvaltas och drivas på kommersiell basis. 
 • Bolagsverket ska på sin webbplats lämna tydlig och relevant information om myndighetens tjänster och service samt i ett särskilt serviceåtagande ange de mål i form av leveranstider som gäller för företagsregistreringar, företagsinteckningar och ärenden om ersättning till likvidatorer. Bolagsverket ska även på sin webbplats i en särskild avgiftslista tydligt ange de avgifter som myndigheten tar ut i sin verksamhet.
 • Statens energimyndighet ska i samråd med Boverket utforma och inrätta en informations- och rådgivningsportal för att främja genomförande av energideklarationer för bostäder och lokaler samt energieffektiviserande åtgärder i enlighet med dessa. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 15 december 2010. 
 • Tandvårdsrådgivning via internet.
 • Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 att betala ut pengar till SKL för att en informationstjänst på Internet inom cancerområdet ska tas fram. Den ska främst rikta sig till allmänheten. Under perioden fram till hösten 2010 kommer informationstjänsten att byggas upp.
Spara / dela:
blog comments powered by Disqus

PROJEKTLEDARE / WEBBSTRATEG

Beerware! All text
får återanvändas. Läs här.
vd-blogg.se